John Skelton - NOTES TO CALLIOPE

NOTES TO CALLIOPE

1. Maulgre touz malheureux] "Despite all unhappiness."

Previous Next

Back to Introduction